Cookie beleid v.v. Hoogstraten

De website van v.v. Hoogstraten is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Reglement van inwendige orde

Reglement van inwendige orde

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Iedere persoon, begaan met het voetbal, wenst dat het bijwonen van deze sportevenementen gebeurt in een vreedzame, gemoedelijke en aangename sfeer. Bijgevolg is dan ook de medewerking van allen vereist voor het goede verloop van deze organisaties.

 Het reglement van inwendige orde is van toepassing in alle voetbalstadions, behoudens de bijzondere bepalingen opgenomen in het art. 14.

 1. Dit reglement van inwendige orde is van toepassing in het volledige complex van het Seminariecomplex tijdens de voetbalwedstrijden georganiseerd door Hoogstraten VV vzw (hierna de organisator genoemd). De personen die dit complex betreden moeten kennis nemen van dit reglement, de bepalingen ervan aanvaarden en deze naleven.

Elke houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating afgeleverd door de organisator begeeft zich in het stadioncomplex volledig op eigen risico.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of ongeval.

Toegang tot het stadioncomplex

 

 1. Iedere persoon die zich aanbiedt aan de toegang tot het stadion moet in het bezit zijn van ofwel een geldig toegangsbewijs ofwel een speciale toelating die wordt verleend door de organisator en waaruit de bevoegdheid blijkt om in het stadion te mogen vertoeven. Iedere persoon, die zich in het stadion bevindt, moet op elk moment in het bezit zijn van dit toegangsbewijs of van deze speciale toelating.

 

 1. Op het toegangsbewijs wordt de toegekende plaats in de tribune of zone aangeduid en de houder van het toegangsbewijs dient deze voorziene plaats in te nemen. Het is ten strengste verboden zich op te houden of te begeven naar een andere tribune, compartiment of gedeelte van het stadion alsook een andere plaats in de tribune in te nemen dan deze vermeld op het toegangsbewijs zonder de voorafgaandelijke instemming van de veiligheidsverantwoordelijke. De koper of verkrijger en elke overdrager van het toegangsbewijs of van de speciale toelating is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk met de uiteindelijke houder ervan voor elke schade veroorzaakt door deze laatste in het stadion.

 2. De toegang tot het stadion is echter verboden of geweigerd aan personen:

- die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel;

- die een stadionverbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel een organisator ofwel de nationale of internationale voetbalbonden of -federaties ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten;

- die door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of daartoe te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede, .…;

- die door de stewards, die deelnemen aan de controle op de naleving van het reglement van inwendige orde, de toegang tot het stadion worden ontzegd overeenkomstig artikel 5 tweede alinea.     

 

Indien de organisator om veiligheidsredenen het recht van toegang tot het stadion weigert of om dezelfde redenen de betrokken persoon uit het stadion doet verwijderen, is noch de organisator, noch de distributeur gehouden het toegangsbewijs terug te betalen. 

 

Controle – afgifte

 

 1. Iedere houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating, die zich binnen het stadion wil begeven moet zich onderwerpen aan de controle van zijn toegangsbewijs of van deze speciale toelating. De stewards kunnen de houders van een toegangsbewijs of van de speciale toelating, van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken zich vrijwillig aan een oppervlakkige controle van kleding en bagage te onderwerpen, teneinde voorwerpen te detecteren waarvan het binnenbrengen in het stadion het verloop van de wedstrijd kan verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kan brengen en de openbare orde kan verstoren. De stewards kunnen om afgifte van die voorwerpen verzoeken.

 

De toegang tot het stadion wordt ontzegd door de stewards aan eenieder die zich tegen deze controle of afgifte verzet of bij wie is vastgesteld dat hij of zij in het bezit is van een wapen of een gevaarlijk voorwerp alsook aan iedereen die op enigerlei wijze in strijd handelt met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit reglement van inwendige orde.

 

Sommige gebruiksvoorwerpen zoals motorhelmen, …. kunnen tijdelijk worden bewaard met het oog op teruggave na de wedstrijd. De bewaargever geeft vrijwillig deze voorwerpen in kosteloze bewaring af en bekomt een ticket. Na de wedstrijd wordt aan de bewaargever het voorwerp enkel terugbezorgd tegen afgifte van dit ticket. De artikelen 1915 tot en met 1954quater van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

 

Gegevens

 

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake:

- wordt degene die het stadion betreedt of wenst te betreden desgevallend in kennis gesteld dat de organisator op grond van veiligheidsoverwegingen, gegevens verzamelt en verwerkt.

- kunnen van elke persoon die het stadion betreedt of wenst te betreden, beelden worden verzameld die kunnen worden bewaard en verwerkt.  Het verwerken van deze beelden door de politiediensten en/of organisator gebeurt enkel in de optiek om de handhaving en de naleving van de veiligheid te verzekeren binnenin het stadioncomplex,  en heeft onder meer tot doel feiten, gesanctioneerd door de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, misdrijven en inbreuken op het reglement van inwendige orde te voorkomen en op te sporen, en hun sanctie mogelijk te maken door de identificatie van de daders.

 

Verboden voorwerpen of bezittingen

 

 1. Het is de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating die zich aanbieden tot de toegang van het stadion alsook de aanwezige personen in het stadion verboden binnen te brengen, te laten binnen brengen of in het bezit te zijn van de volgende voorwerpen:

 

- alcohol, flessen, glazen, blikken, drugs of opwekkende middelen, e.a.;

 

- projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand;

 

- ontvlambare producten of materialen, spuitbussen;

 

- pyrotechnische voorwerpen zoals Bengaals vuur, ...;

 

- om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou kunnen worden gebruikt (stokken, kettingen, slag-, steek- of stootwapens, e.a.);

 

- alles als middel om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen.

 

Behoudens toestemming van de veiligheidsverantwoordelijke, worden dieren niet toegelaten in het stadion.


Verboden gedragingen

 

 1. Binnen het stadion is het voor de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating ten strengste verboden:

 

- zich te bevinden in de niet toegankelijke gedeelten van het stadion overeenkomstig het toegangsbewijs of de speciale toelating, zoals bv. dienstlokalen, kleedkamers, neutrale en VIP zones, perslokalen, burelen, private zalen, het speelveld, ...;

 

- gebouwen, constructies, hekkens of omheiningen, afsluitingen, lichtmasten, dug-outs, daken, of enige andere infrastructuur van het stadion te beklimmen en/of recht te staan op de zitplaatsen of banken vóór, gedurende en na de wedstrijd;

 

- de toegangs- en evacuatiewegen, trappen, trappenhuizen, gangen te hinderen en zich op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden en het verlaten van het stadion;

 

- zich te vermommen of aan de herkenbaarheid te onttrekken;

 

- de orde te verstoren en de veiligheid van het publiek in het gedrang te brengen;

 

- verkopen of in verkoop brengen van dranken, voeding of enig ander product zonder de uitdrukkelijke toelating van de organisator;

 

- te gooien of te schieten met enig voorwerp of vloeistof of enig ander product in losse of gasachtige toestand naar het speelveld, de zone die het speelveld omringt en in de tribunes;

 

- te roken in zones waar een rookverbod geldt;

 

- te wildplassen;

 

- spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen mogen niet:

 • voor de reclameborden worden gehangen;
 • het zicht op het speelveld belemmeren;
 • de evacuatiewegen belemmeren;
 • de herkenbaarheid belemmeren.

 

 1. In het stadion zijn teksten, symbolen, spreekkoren, gebaren en onbetamelijke uitlatingen die aanleiding geven tot racisme, xenofobie, provocatie en discriminatie verboden.

 2. In het stadion zullen de aanwezigen steeds de richtlijnen van de door de organisator aangestelde of gemandateerde personen opvolgen. Bij niet opvolging kunnen deze personen uit het stadion worden verwijderd.

 

 1. De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht voor om:

- de houder van een toegangsbewijs een andere plaats toe te wijzen dan deze vermeld op het toegangsbewijs;
- de wedstrijd te onderbreken of stop te zetten;

- de toeschouwers tijdelijk in het stadion op te houden bij het einde van de wedstrijd;

- het stadion geheel of gedeeltelijk te ontruimen;

- de toegang tot het stadion te weigeren ondanks het in bezit zijn van een geldig toegangsbewijs.

 

 1. Elke houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating afgeleverd door de organisator houdt zich in het stadion volledig op eigen risico op. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en ongeval.

 

 1. De persoon, die de toegang tot het stadion wordt geweigerd of die door de beslissing van de organisator verplicht wordt het stadion te verlaten of de bepalingen van het reglement van inwendige orde niet naleeft, kan uitgesloten worden voor het bijwonen van voetbalwedstrijden overeenkomstig de vigerende burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure.

 2. Iedere persoon die schade toebrengt aan personen en/of goederen en/of aan het stadion kan strafrechtelijk vervolgd worden.

De "Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden" van 21 december 1998, gewijzigd bij wet van 10 maart 2003, wet van 27 december 2004 en wet van 25 april 2007 en zijn uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

De organisator houdt zich het recht voor om personen, die het imago van de organisator hebben geschonden (bijvoorbeeld door op enige wijze betrokken te zijn bij ongeregeldheden: ongeacht of die betrekking hebben op een voetbalwedstrijd of niet), in het stadion te weigeren.

De organisator kan elke geleden schade, d. i. zowel directe als indirecte schade (inclusief boetes opgelegd door de KBVB en/of UEFA), die het gevolg zijn van inbreuken tegen het reglement van inwendige orde, integraal en hoofdelijk verhalen op de veroorzaker(s) ervan die het reglement van inwendige orde schond(en).  

 

 

 1. Bijzondere bepalingen eigen aan het Seminariecomplex:

- Het gooien van papiersnippers, confetti en dergelijke is niet toegelaten.

- Het is verboden om het stadioncomplex te betreden in het bezit van toeters met drukgas en megafoons.

- Vlaggenstokken zijn toegelaten onder de volgende voorwaarden:

 een flexibele en lichte stok uit één stuk en zonder scherpe punten met een hoogte van max. 1m50 en bestaande uit plastiek.

- Elke tifo zal voorafgaandelijk worden aangevraagd aan de veiligheidsverantwoordelijke en zal mits zijn akkoord worden toegestaan

- Kinderen vanaf 16 jaar zijn ook verplicht om inkom te betalen (of een geldig toegangsbewijs kunnen voorleggen).  Kinderen jonger dan 16 jaar mogen het stadion betreden enkel onder toezicht van een volwassene.

 

 1. Burgerrechtelijke uitsluiting

 

Wanneer het bovenstaand Reglement van Inwendige Orde van toepassing is, kan een persoon die de toegang tot het stadioncomplex wordt geweigerd of die door een beslissing van de organisator verplicht wordt het stadion te verlaten o die de bepalingen van het reglement van Inwendige Orde niet naleeft, uitgesloten worden van het bijwonen van voetbalwedstrijden  en/of andere voetbalevenementen.

 

Een schending van het Reglement van Inwendige Orde kan gesanctioneerd worden in het kader van een procedure tot burgerrechtelijke uitsluiting, zonder dat enig opzet in hoofde van de persoon die de inbreuk pleegt, vereist is.

 

De burgerrechtelijke uitsluiting staat een strafrechtelijke vervolging en/of veroordeling van de betrokkenen niet in de weg en vice versa.  De bevoegdheid van de KBVB wordt niet geschorst wanneer de inbreuk aanhangig is gemaakt bij de publieke (met inbegrip van de gerechtelijke) autoriteiten.

 

De burgerrechtelijke uitsluiting staat een disciplinaire vervolging en/of veroordeling van de betrokkene door de bond niet in de weg in vice versa.  De bevoegdheid van KBVB wordt niet geschorst wanneer de inbreuk tevens aanhangig wordt gemaakt bij de disciplinaire instanties van de bond.

 

 

Hoogstraten, 10 juli 2022

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!