Regelement van inwendige orde

Regelement van inwendige orde

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Iedere persoon, begaan met het voetbal, wenst dat het bijwonen van deze sportevenementen gebeurt in
een vreedzame, gemoedelijke en aangename sfeer. Bijgevolg is dan ook de medewerking van allen vereist
voor het goede verloop van deze organisaties.

Het reglement van inwendige orde is van toepassing in alle voetbalstadions, behoudens de bijzondere
bepalingen opgenomen in het art. 15.

1. Dit reglement van inwendige orde is van toepassing in het volledige complex van het Seminariecomplex
tijdens de voetbalwedstrijden georganiseerd door K. Hoogstraten V.V. vzw (hierna de organisator
genoemd). De personen die dit complex betreden moeten kennis nemen van dit reglement, de bepalingen
ervan aanvaarden en deze naleven.

2. Iedere persoon die zich aanbiedt aan de toegang tot het stadion moet in het bezit zijn van ofwel een
geldig toegangsbewijs ofwel een speciale toelating die wordt verleend door de organisator en waaruit de
bevoegdheid blijkt om in het stadion te mogen vertoeven. Met het toegangsbewijs wordt een éénmalige
toegang verleend tot het stadion. Iedere persoon, die zich in het stadion bevindt, moet op elk moment in
het bezit zijn van dit toegangsbewijs of van deze speciale toelating.

3. Op het toegangsbewijs wordt de toegekende plaats in de tribune of zone aangeduid en de houder van
het toegangsbewijs dient deze voorziene plaats in te nemen. Het is ten strengste verboden zich op te
houden of te begeven naar een andere tribune, compartiment of gedeelte van het stadion alsook een
andere plaats in de tribune in te nemen dan deze vermeld op het toegangsbewijs zonder de
voorafgaandelijke instemming van de veiligheidsverantwoordelijke. De koper of verkrijger en elke
overdrager van het toegangsbewijs of van de speciale toelating is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk
met de uiteindelijke houder ervan voor elke schade veroorzaakt door deze laatste in het stadion.

4. De toegang tot het stadion is echter verboden of geweigerd aan personen:
- die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel;
- die een stadionverbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel een organisator ofwel de nationale of
internationale voetbalbonden of -federaties ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten;
- die door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of daartoe te
provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede, .…;
- die door de stewards, die deelnemen aan de controle op de naleving van het reglement van inwendige
orde, de toegang tot het stadion worden ontzegd overeenkomstig artikel 5 tweede alinea.

Indien de organisator om veiligheidsredenen het recht van toegang tot het stadion weigert of om dezelfde
redenen de betrokken persoon uit het stadion doet verwijderen, is noch de organisator, noch de
distributeur gehouden het toegangsbewijs terug te betalen.

5. Iedere houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating, die zich binnen het stadion wil
begeven moet zich onderwerpen aan de controle van zijn toegangsbewijs of van deze speciale toelating.
De stewards kunnen de houders van een toegangsbewijs of van de speciale toelating, van hetzelfde
geslacht als het hunne, verzoeken zich vrijwillig aan een oppervlakkige controle van kleding en bagage te
onderwerpen, teneinde voorwerpen te detecteren waarvan het binnenbrengen in het stadion het verloop
van de wedstrijd kan verstoren, de veiligheid van de toeschouwers in het gedrang kan brengen en de
openbare orde kan verstoren. De stewards kunnen om afgifte van die voorwerpen verzoeken.

De toegang tot het stadion wordt ontzegd door de stewards aan eenieder die zich tegen deze controle of
afgifte verzet of bij wie is vastgesteld dat hij of zij in het bezit is van een wapen of een gevaarlijk voorwerp 
alsook aan iedereen die op enigerlei wijze in strijd handelt met de bepalingen van één of meerdere
artikelen van dit reglement van inwendige orde.

Sommige gebruiksvoorwerpen zoals motorhelmen, …. kunnen tijdelijk worden bewaard met het oog op
teruggave na de wedstrijd. De bewaargever geeft vrijwillig deze voorwerpen in kosteloze bewaring af en
bekomt een ticket. Na de wedstrijd wordt aan de bewaargever het voorwerp enkel terugbezorgd tegen
afgifte van dit ticket. De artikelen 1915 tot en met 1954quater van het Burgerlijk Wetboek zijn van
toepassing.

6. Het is de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating die zich aanbieden tot de
toegang van het stadion alsook de aanwezige personen in het stadion verboden binnen te brengen, te
laten binnen brengen of in het bezit te zijn van de volgende voorwerpen:
- alcohol, flessen, glazen, blikken, drugs of opwekkende middelen, e.a.;
- projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand;
- ontvlambare producten of materialen, spuitbussen;
- pyrotechnische voorwerpen zoals Bengaals vuur, ...;
- om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou kunnen
worden gebruikt (stokken, kettingen, slag-, steek- of stootwapens, e.a.);
- alles als middel om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of schade
toe te brengen aan goederen en personen.
Behoudens toestemming van de veiligheidsverantwoordelijke, worden dieren niet toegelaten in het
stadion.

7. Binnen het stadion is het voor de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating ten
strengste verboden:
- zich te bevinden in de niet toegankelijke gedeelten van het stadion overeenkomstig het toegangsbewijs
of de speciale toelating, zoals bv. dienstlokalen, kleedkamers, neutrale en VIP zones, perslokalen, burelen,
private zalen, het speelveld, ...;
- gebouwen, constructies, hekkens of omheiningen, afsluitingen, lichtmasten, dug-outs, daken, of enige
andere infrastructuur van het stadion te beklimmen en/of recht te staan op de zitplaatsen of banken vóór,
gedurende en na de wedstrijd;
- de toegangs- en evacuatiewegen, trappen, trappenhuizen, gangen te hinderen en zich op dergelijke
plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden en het verlaten van het stadion;
- zich te vermommen of aan de herkenbaarheid te onttrekken;
- de orde te verstoren en de veiligheid van het publiek in het gedrang te brengen;
- verkopen of in verkoop brengen van dranken, voeding of enig ander product zonder de uitdrukkelijke
toelating van de organisator;
- te gooien of te schieten met enig voorwerp of vloeistof of enig ander product in losse of gasachtige
toestand naar het speelveld, de zone die het speelveld omringt en in de tribunes;
- te roken in zones waar een rookverbod geldt;
- te wildplassen;
- spandoeken, vlaggen of andere voorwerpen mogen niet:
    • voor de reclameborden worden gehangen;
    • het zicht op het speelveld belemmeren;
    • de evacuatiewegen belemmeren;
    • de herkenbaarheid belemmeren.

8. In het stadion zijn teksten, symbolen, spreekkoren, gebaren en onbetamelijke uitlatingen die aanleiding
geven tot racisme, xenofobie, provocatie en discriminatie verboden.

9. In het stadion zullen de aanwezigen steeds de richtlijnen van de door de organisator aangestelde of 
gemandateerde personen opvolgen. Bij niet opvolging kunnen deze personen uit het stadion worden
verwijderd.

10. De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht voor om:
- de houder van een toegangsbewijs een andere plaats toe te wijzen dan deze vermeld op het
toegangsbewijs;
- de wedstrijd te onderbreken of stop te zetten;
- de toeschouwers tijdelijk in het stadion op te houden bij het einde van de wedstrijd;
- het stadion geheel of gedeeltelijk te ontruimen;
- de toegang tot het stadion te weigeren ondanks het in bezit zijn van een geldig toegangsbewijs.

11. Elke houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating afgeleverd door de organisator
houdt zich in het stadion volledig op eigen risico op. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor diefstal en ongeval.

12. Onder verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot "Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 tot
omzetting van de Richtlijn 95 / 46 / EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens" wordt de toeschouwer in kennis
gesteld dat de organisator op grond van veiligheidsoverwegingen, gegevens verzamelt en verwerkt in een
geautomatiseerd bestand. Deze wet reglementeert het verwerken en het recht op inzage van persoonlijke
gegevens.

Elke persoon die binnenkomt in het stadion kan worden gefilmd en de beelden kunnen worden
geregistreerd en opgeslagen. Het registreren en het opslaan van deze beelden door de politiediensten
en/of organisator gebeurt enkel in de optiek om de handhaving en de naleving van de veiligheid te
verzekeren binnenin het stadioncomplex.

De verwerking van de beelden heeft tot doel de feiten, gesanctioneerd door de Wet van 21 december
1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij wet van 10 maart 2003 en wet van 27
december 2004, de misdrijven en de inbreuken op het reglement van inwendige orde te voorkomen en op
te sporen, en hun sanctie mogelijk te maken door de identificatie van de daders.

13. De persoon, die de toegang tot het stadion wordt geweigerd of die door de beslissing van de
organisator verplicht wordt het stadion te verlaten of de bepalingen van het reglement van inwendige orde
niet naleeft, kan uitgesloten worden voor het bijwonen van voetbalwedstrijden overeenkomstig de
vigerende burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure.

14. Iedere persoon die schade toebrengt aan personen en/of goederen en/of aan het stadion kan
strafrechtelijk vervolgd worden.
De "Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden" van 21 december 1998, gewijzigd bij wet van 10
maart 2003, wet van 27 december 2004 en wet van 25 april 2007 en zijn uitvoeringsbesluiten zijn van
toepassing.

15. Bijzondere bepalingen eigen aan het Seminariecomplex:
- Het is niet toegelaten om eten en drank mee te brengen in de tribunes.
- Het gooien van papiersnippers, confetti en dergelijke is niet toegelaten.
- Het is verboden om het stadioncomplex te betreden in het bezit van toeters met drukgas en megafoons.
- Vlaggenstokken zijn toegelaten onder de volgende voorwaarden:
 een flexibele en lichte stok uit één stuk met een hoogte van max. 1m50 en bestaande uit plastiek.

Hoogstraten, 29 juli 2013
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!